Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Van Arkel Advocatuur van 26 oktober 2018, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67486649.

A. Definities

VAA: Van Arkel Advocatuur, gevestigd te (4381 CK) Vlissingen aan het Bellamypark 48, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67486649.

Cliënt: de persoon wiens belangen op basis van een aan VAA verleende opdracht worden behartigd.

Verschotten: de kosten die VAA in het kader van de uitvoering van de opdracht maakt, zoals griffierechten, leges, informatiekosten, bijzondere porto (aangetekende verzending, pakketverzending, verzekerde verzending, etc.), kosten van deskundigen, deurwaarderskosten, etc., met uitzondering van normale, vaste (overhead)kosten.

Opdrachtbevestiging: een brief of e-mail van Van Arkel Advocatuur aan de cliënt waarin de opdracht wordt beschreven de condities zijn vermeld.

Zaakdebiteur: een derde, bijvoorbeeld een rechtsbijstandverzekeraar, die zich jegens VAA ertoe verbindt om de declaraties ten behoeve van de cliënt te betalen.

B. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (van opdracht) die met VAA worden gesloten, daaronder ook begrepen iedere aanvullende opdracht of vervolgopdracht.

C. Overeenkomst van opdracht

Een overeenkomst van opdracht komt tot stand doordat de cliënt een door VAA aan hem gezonden opdrachtbevestiging aanvaardt. Deze aanvaarding vindt stilzwijgend plaats indien de cliënt niet of niet afwijzend reageert na de ontvangst van de opdrachtbevestiging. In de regel dient de opdrachtbevestiging evenwel uitdrukkelijk, schriftelijk door de cliënt te worden geaccordeerd alvorens VAA de werkzaamheden aanvangt. VAA is niet verplicht om werkzaamheden te verrichten zolang de opdrachtbevestiging niet uitdrukkelijk is geaccordeerd.

D. Declaraties, tarieven, kosten

Honorarium

Bij de opdrachtverlening wordt het aan VAA verschuldigde loon (honorarium) overeengekomen. Dit wordt ook in de opdrachtbevestiging vermeld. Indien geen concrete afspraken hierover zijn gemaakt, geldt een uurtarief van € 250 exclusief btw.

Vergoeding kantoorkosten

VAA rekent geen kantoorkostenopslag. Een vergoeding ter zake van normale kantoorkosten wordt geacht in het overeengekomen honorarium te zijn begrepen.

Specificatie van verrichtingen

Op dossiers waarin een uurtarief is overeengekomen (of geldt), worden de (declarabele) verrichtingen genoteerd (en berekend) op basis van de werkelijk bestede tijd, naar boven afgerond op eenheden van 6 minuten. Declaraties in deze dossiers worden altijd voorzien van een specificatie van verrichtingen. In dossiers waarin een vaste prijs is afgesproken, behoeven geen specificaties te worden verstrekt.

Moment van declareren

VAA is gerechtigd verschotten en verrichte werkzaamheden tussentijds te declareren. Indien een vast honorarium is overeengekomen, is VAA gerechtigd om daarvan gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.

Voorschotten

VAA is zowel voorafgaand aan de behandeling van een zaak als tijdens de behandeling gerechtigd om voorschotten voor honorarium en/of verschotten in rekening te brengen. Zolang die voorschotten niet volledig zijn voldaan, is VAA niet verplicht om (verdere) werkzaamheden te verrichten en ligt het risico van het uitblijven daarvan en de daaraan eventueel klevende gevolgen geheel bij de cliënt. Voorschotten worden in beginsel met de eerstvolgende declaratie(s) verrekend, maar VAA is gerechtigd om ze tot de eindafrekening op het dossier te laten staan. VAA is in geen geval rente over voorschotten verschuldigd.

Verzendwijze

Declaraties worden in beginsel per e-mail verzonden. Indien gewenst of nodig worden declaraties per post verzonden.

Betalingstermijn

Tenzij uitdrukkelijk andere afspraken hierover zijn gemaakt, dienen declaraties binnen 14 dagen na dagtekening te zijn voldaan. Deze alsook iedere andere overeengekomen betalingstermijn is fataal. Dat betekent dat de cliënt (en de eventuele zaakdebiteur) na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim komt te verkeren, zoals bedoeld in artikel 6:83 onder a BW.

Rente en kosten

Ingeval van verzuim van de cliënt en/of zaakdebiteur geldt het volgende.

Indien de cliënt respectievelijk de zaakdebiteur een particulier is (een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf), is hij vanaf de respectieve data van het intreden van het verzuim een rente van 6% over de openstaande bedragen verschuldigd. Daarnaast wordt hij een vergoeding van buitengerechtelijke kosten verschuldigd als bepaald in en ingevolge de wet, maar niet eerder dan nadat VAA hem een aanmaning heeft gezonden als bedoeld in artikel 6:96 lid 6 BW (een zogenaamde “veertien-dagen-aanmaning”) en de daarin gestelde termijn is verstreken zonder ontvangst van volledige betaling.

Indien met de cliënt respectievelijk de zaakdebiteur een overeenkomst is gesloten die geldt als een handelsovereenkomst in de zin van artikel 6:119a of artikel 6:119b BW, geldt de in daarin bedoelde wettelijke rente. In laatstbedoelde gevallen bedraagt de verschuldigde vergoeding van buitengerechtelijke kosten minimaal € 250.

E. Zaakdebiteur

Ingeval de cliënt voor de kosten van rechtsbijstand verzekerd is en de verzekeraar te kennen heeft gegeven dat de declaratie(s) aan haar kunnen of dienen te worden gezonden, laat dat onverlet dat de cliënt de primaire opdrachtgever van VAA is en uit dien hoofde te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk blijft voor de betaling van de declaraties, ook indien de declaraties (eerder) niet aan de cliënt zijn gezonden of indien de declaraties niet op naam van de cliënt zijn gesteld. De opdracht van de verzekeraar geldt als accessoire, additionele opdracht, op grond waarvan de verzekeraar hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaardt ter zake van al hetgeen de cliënt uit hoofde van de overeenkomst van opdracht met VAA verschuldigd is of wordt.

Behoudens ingeval van uitdrukkelijk verleende toestemming van de cliënt verstrekt VAA geen persoonsgegevens en geen dossierinformatie aan de verzekeraar. Alle handelingen verband houdend met (de communicatie met) de verzekeraar van cliënt zijn (eveneens) declarabel.

Het voorgaande is eveneens onverkort van toepassing op iedere andere constructie waarin sprake is van een andere zaakdebiteur dan een rechtsbijstandverzekeraar.

F. Privacy

Persoonsgegevens

VAA voldoet aan alle wettelijke vereisten die gelden voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit wordt toegelicht in het privacystatement op de website van VAA.

Met de opdrachtverlening aan VAA verleent de cliënt aan VAA toestemming om alle verkregen en te verkrijgen persoonsgegevens, waartoe ook bijzondere persoonsgegevens kunnen behoren, te verwerken.

Bewaartermijn

Na afronding van de werkzaamheden in een dossier en de financiële afwikkeling ervan, wordt het dossier gearchiveerd en minimaal 5 jaar door VAA bewaard. Daarna wordt de inhoud ervan vernietigd. De tot het dossier behorende persoonsgegevens worden gedurende deze bewaartermijn behouden.

G. Aansprakelijkheid

Beperking van de aansprakelijkheid

Behoudens in geval van schade als gevolg van bewust roekeloos of opzettelijk handelen door VAA is iedere aansprakelijkheid van VAA voor bij of door de uitvoering van een opdracht veroorzaakte schade beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van VAA wordt uitgekeerd, vermeerderd met het op grond van de polisvoorwaarden geldende eigen risico. Indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering is gehouden, is iedere aansprakelijkheid van VAA beperkt tot het honorarium exclusief omzetbelasting dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door VAA in rekening is gebracht, met een maximum van € 2.500,-.

Schade veroorzaakt door derden

VAA is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van of schade veroorzaakt door derden die anders dan voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht met de cliënt door VAA zijn ingeschakeld of op andere wijze zijn betrokken. Indien VAA ten behoeve van de cliënt en de behandeling van diens zaak en/of de behartiging van diens belangen een opdracht aan een derde verstrekt, of een derde op andere wijze inschakelt of betrekt, geschiedt dat te allen tijde namens en voor rekening en risico van de cliënt. Tot vorenbedoelde derden behoren niet (andere) advocaten of hulppersonen die door VAA worden ingeschakeld om uitvoering te geven aan de prestatieverplichting van VAA uit hoofde van de overeenkomst van opdracht met de cliënt.

Vrijwaring

De cliënt machtigt VAA om namens hem aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden en vrijwaart VAA tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor cliënt, behoudens in geval van schade waarvoor en voor zover VAA in de onderlinge verhouding met de cliënt volgens de wet aansprakelijk is.

Vervaltermijn

Onverminderd het voorgaande vervallen van rechtswege alle aanspraken van de cliënt en/of de zaakdebiteur op VAA in verband met de overeenkomst van opdracht en/of de door VAA verrichte dan wel te verrichten werkzaamheden en handelingen (nalaten daaronder begrepen) na verloop van twaalf maanden na het moment waarop de cliënt respectievelijk de zaakdebiteur bekend is geworden dan wel redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die aanspraken, tenzij de cliënt respectievelijk de zaakdebiteur binnen die termijn een rechtsvordering met betrekking tot de betreffende aanspraak of aanspraken instelt.

H. Slotbepalingen

Nietigheid

In geval een beding in deze algemene voorwaarden nietig is dan wel wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen enerzijds de cliënt, diens eventuele verzekeraar of (andere) zaakdebiteur en anderzijds VAA is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter heeft rechtsmacht.

Bevoegde instanties

VAA is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur, behorend tot de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), en bij de Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk, behorend tot de Stichting Geschillencommissie voor Beroep en Bedrijf (SGB), beide gevestigd te Den Haag. Deze zijn bevoegd kennis te nemen van een geschil tussen partijen over de kwaliteit van de dienstverlening dan wel de hoogte van een of meer declaraties. Verder is naast wettelijk bevoegde burgerlijke rechter ook altijd de absoluut bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg, bevoegd om in eerste aanleg van een geschil kennis te nemen.

Indien de cliënt respectievelijk de zaakdebiteur een particulier (natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is, geldt in afwijking van het bovenstaande, dat hij gedurende een maand vanaf het moment dat VAA schriftelijk aan hem heeft gemeld zich te beroepen op de bevoegdheid van de Geschillencommissie Advocatuur, ervoor kan kiezen de beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te laten plaatsvinden. Die keuze dient binnen die termijn schriftelijk aan VAA te worden gemeld.