Klachtenregeling Van Arkel Advocatuur

1. Begripsomschrijving

klacht
iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet.

klager
de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht uit.

klachtenprocedure
de op het kantoor gehanteerde procedure voor behandeling van klachten.

klachtenregeling
dit document, zijnde de schriftelijke weergave van de op het kantoor gehanteerde klachtenprocedure.

klachtenfunctionaris
de persoon aan wie de behandeling van de klacht is overgedragen.

advocaat
Mr. J. van Arkel

Geschillencommissie Advocatuur
de commissie ingesteld door de Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en die voor Beroep en Bedrijf (SGB) waar het kantoor betwiste en onbetaald gebleven declaraties kan voorleggen en waar klachten en geschillen kunnen worden aanhangig gemaakt als de door het kantoor aangereikte oplossing of gegeven beoordeling niet tot tevredenheid leidt. (zie www.degeschillencommissie.nl)

Geschillenregeling Advocatuur
de bij de Geschillencommissie Advocatuur gehanteerde procedure tot beslechting van geschillen tussen advocaten en cliënten.

Reglement Geschillencommissie
het reglement waarin de werkwijze van de Geschillencommissie Advocatuur is neergelegd (www.degeschillencommissie.nl).

2. Doelstellingen

De doelstellingen van de klachtenregeling zijn

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen.
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen.
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling.
 4. medewerkers trainen in cliëntgericht reageren op klachten.
 5. het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.

3. Informeren van de cliënt

De advocaat

 1. wijst de cliënt erop dat  het kantoor een klachtenregeling hanteert.
 2. deelt de cliënt mee dat de mogelijkheid bestaat om onoplosbare problemen voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
 3. meldt de cliënt waar het Reglement Geschillencommissie Advocatuur kan worden ingezien en verkregen.

4. De interne klachtenprocedure

 1. Wanneer een cliënt bij het kantoor een klacht indient, dan dient de advocaat daarvan in kennis te worden gesteld.
 2. De advocaat fungeert als klachtenfunctionaris.
 3. Indien de aard van de klacht daartoe naar het oordeel van de advocaat voldoende mogelijkheden biedt, tracht de advocaat samen met de cliënt tot een oplossing te komen.
 4. De beslissing op de klacht wordt in beginsel binnen een maand aan de cliënt medegedeeld. Indien van die termijn wordt afgeweken, wordt hiervan een met redenen omklede mededeling gedaan aan de cliënt, met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de gegrondheid van de klacht zal worden gegeven.
 5. Wanneer de klacht niet tot tevredenheid wordt afgehandeld kan de cliënt deze voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur (www.degeschillencommissie.nl).