Privacystatement Van Arkel Advocatuur

Van Arkel Advocatuur verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, deze te kunnen verbeteren en om met u te kunnen communiceren. Van Arkel Advocatuur gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Deze worden vertrouwelijk behandeld.

Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens worden verwerkt.

Verwerking van persoonsgegevens

Van Arkel Advocatuur verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedure

 • het innen van declaraties en vergoedingen

 • doorverwijzing

 • het voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen

 • marketing- en communicatie-activiteiten

 • werving en selectie

Van Arkel Advocatuur verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • volledige naam/namen

 • geslacht

 • geboortedatum

 • geboorteplaats

 • e-mailadres

 • woon- en/of verblijfadres

 • postadres

 • telefoonnummer (vast en mobiel)

 • beroep

 • functie

 • identificatienummer (paspoort, identiteitskaart en/of rijbewijs)

 • burgerlijke staat

 • BSN

Deze persoonsgegevens worden verwerkt omdat ze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derden of wederpartijen kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen bekend zijn.

De genoemde persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van de volgende gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting

 • uitvoering van een overeenkomst

 • verkregen toestemming van betrokkene(n)

 • gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden alleen met anderen gedeeld indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt onder meer te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van bijvoorbeeld een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Van Arkel Advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Van Arkel Advocatuur persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Door Van Arkel Advocatuur ingeschakelde derde partijen die zelf als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, deurwaarder of deskundige.

Beveiliging

Van Arkel Advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zijn voor derden niet toegankelijk. Verder zijn organisatorische en technische voorzieningen getroffen voor een afdoende beveiliging. Ook zijn met de IT-leverancier in een verwerkersovereenkomst afspraken vastgelegd over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Dossiers worden minimaal tien jaar na archivering bewaard. De in deze dossiers verwerkte persoonsgegevens worden dus eveneens minimaal tien jaar bewaard.

Persoonsgegevens die worden verwerkt maar niet in een dossier worden opgenomen – te denken valt bijvoorbeeld aan (contact)gegevens die middels het contactformulier op de website van Van Arkel Advocatuur worden verstrekt – worden maximaal vijf jaar bewaard.

Privacyrechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken een reactie.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij aan uw verzoek niet (volledig) uitvoering kan worden gegeven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken moeten schriftelijk worden gedaan en kunt u richten aan mr. J. van Arkel. Zie voor de contactgegevens Vragen & Contact.

Om er zeker van te zijn dat de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon worden verstrekt, dient u een kopie mee te zenden van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Uitsluitend verzoeken die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens worden in behandeling genomen.

Gebruik social media

Op de website van Van Arkel Advocatuur zijn buttons en links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin, Facebook en Legalista. Van Arkel Advocatuur houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacystatement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

Van Arkel Advocatuur houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet verkocht aan derden.

Om het gebruiksgemak van de website te vergroten, wordt gebruik gemaakt van cookies. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

De website van Van Arkel Advocatuur maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Van Arkel Advocatuur geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder Gebruik social media is omschreven. Van Arkel Advocatuur heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Aanpassing privacystatement

Van Arkel Advocatuur heeft het recht de inhoud van dit privacystatement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De meest recente (geldende) versie is terug te vinden op www.vanarkeladvocatuur.nl.

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacystatement kunt u contact opnemen met mr. J. van Arkel.

Van Arkel Advocatuur

Bellamypark 48

4381 CK Vlissingen

E-mail: info@vanarkeladvocatuur.nl

Dit privacystatement is op 23 oktober 2018 vastgesteld.