24 juni 2017

Geen ontslag op staande voet mogelijk bij voortdurende weigering van werknemer om te voldoen aan zijn re-integratieverplichtingen

In een uitspraak van 22 juni 2017 heeft het hof in Den Bosch bepaald, dat niet voldoen aan re-integratie door een werknemer in beginsel niet meer dan een loonsanctie tot gevolg kan hebben.

Het hof onderbouwt dit oordeel met verwijzing naar de Memories van Toelichting bij de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte en de Wet Poortwachter. Daaruit volgt dat als een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer zich onvoldoende inspant om te re-integreren, zijn loon kan worden ingehouden. Maar er volgt ook uit dat verdergaande sancties niet nodig zijn. Een loonstop is al voldoende afschrikwekkend om ervoor te zorgen dat de werknemer zijn re-integratie serieus oppakt.

Het hof laat nog een kleine mogelijkheid open voor heel bijzondere gevallen waarin een ontslag op staande voet toch mogelijk zou kunnen zijn, maar noemt in dat verband geen criteria. Ik vermoed dat dergelijke bijzondere omstandigheden niet snel aanwezig zullen zijn. Het moet er dus op gehouden worden dat ontslag op staande voet wegens niet re-integreren onmogelijk is.