5 december 2022

Het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening en de gevolgen voor woningverhuurders

Op 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gewijzigd en is het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening in werking getreden. Op grond van de nieuwe regels zijn woningverhuurders verplicht om betalingsachterstanden van huurders aan de gemeente te melden.

Het doel en de strekking van de nieuwe regels

De wetgever is van mening dat van alle verhuurders (van woningen) mag worden verwacht dat zij de huur ‘sociaal incasseren’. De regelgeving heeft als doel (problematische) schulden van inwoners in een vroeg stadium te signaleren. Gebeurt dat, dan moet de gemeente de inwoner hulp aanbieden. Als signalen gelden betalingsachterstanden van gas, water, warmte, elektriciteit, zorgverzekering en huur. Aanbieders daarvan, zoals woningverhuurders, zijn verplicht om gegevens omtrent een betalingsachterstand aan de gemeente te melden.

De regeling geldt voor alle woningverhuurders, dus niet enkel voor professionele verhuurders zoals woningcoörperaties, maar ook voor particuliere verhuurders. De regeling is niet van toepassing op verhuur van andere onroerende zaken dan woningen. Verhuur van bedrijfspanden valt er dus niet onder.

 

Stappenplan

De verhuurder dient in geval van een huurbetalingsachterstand niet direct de gemeente te informeren. Het besluit schrijft een stappenplan voor. De verhuurder moet in geval van een huurbetalingsachterstand eerst zelf met de huurder in contact treden en hem wijzen op (eventuele) mogelijkheden om betalingsachterstanden te voorkomen en te beëindigen. Gedacht kan daarbij worden aan een door de verhuurder aan te bieden betalingsregeling.

Verder moet de verhuurder de huurder wijzen op de mogelijkheid van schuldhulpverlening en dient ten minste eenmaal een schriftelijke herinnering aan de huurder te worden gezonden, waarin de huurder wordt aangeboden om zijn contactgegevens aan de gemeente te verstrekken. Als de huurder daarop niet afwijzend reageert, dient de verhuurder de gegevens van de huurder en de omvang van de betalingsachterstand aan de gemeente te melden.

De wijze waarop de melding vervolgens precies moet worden gedaan, kan per gemeente verschillen. In alle gevallen moet de verhuurder echter eerst met de gemeente een overeenkomst sluiten omdat privacygevoelige informatie wordt uitgewisseld. Omdat de verstrekking van de gegevens van de huurder op grond van de wettelijke regeling verplicht is, handelt de verhuurder niet in strijd met de AVG.

 

De risico’s van niet melden

Het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening bevat geen sanctie op het niet melden van een huurachterstand bij de gemeente. Dat betekent echter niet dat aan het achterwege laten van een melding aan de gemeente voor de verhuurder geen nadelige gevolgen kleven. Uit de rechtspraak volgt namelijk dat als de verhuurder zijn meldingsplicht niet heeft nageleefd, dit een omstandigheid betreft die door de rechter wordt meegewogen als de verhuurder ontbinding van de huurovereenkomst vordert. Andersom zijn er ook al uitspraken geweest waaruit blijkt dat het wel tijdig en correct voldoen aan de meldingsplicht juist eerder tot ontbinding besloot.

 

Conclusie

Woningverhuurders die te maken krijgen met een betalingsachterstand van een huurder doen er verstandig aan om voldoende rekening te houden met de meldingsplicht die op hun rust. Het is van belang dat zij die tijdig en op de juiste wijze uitvoeren. Niet-naleving kan tot aanzienlijke schade lijden omdat het ertoe kan leiden dat de rechter beslist dat een niet-betalende huurder de woning niet uit hoeft.