16 februari 2021

Update Huurprijsvermindering Wegens Corona

De coronacrisis vormt een onvoorziene omstandigheid op grond waarvan gedupeerde ondernemers vermindering van hun huur kunnen afdwingen. Dat volgt uit recente jurisprudentie waarover ik deze blog schreef. Maar op hoeveel korting kan aanspraak worden gemaakt?

50% korting, of toch niet?

Hierover verschillen de rechters van mening. De kantonrechter in Den Haag oordeelde dat de huurder (een exploitant van een café) recht had op 50% korting gedurende de periode van verplichte sluiting. Dat deze ondernemer ook tijdens de lockdown toch nog wel wat omzet met afhaal- en bezorgdiensten had gemaakt, deed daar niet aan af. In een recent gepubliceerde uitspraak van de kantonrechter in Amsterdam wordt een genuanceerdere rekenmethode toegepast. Ook in die zaak oordeelde de rechter dat de gevolgen van de conoracrisis zijn aan te merken als onvoorziene omstandigheden en dat ook de gevolgen van het huurcontract daarom moeten worden gecorrigeerd. Anders dan zijn Haagse collega benaderde de Amsterdamse rechter dit door zo precies mogelijk vast te stellen hoeveel procent omzetverlies de huurder als gevolg van de crisis had geleden ten opzichte van het voorafgaande boekjaar 2019. Dat percentage van de helft van de huur werd vervolgens op de huur in mindering gebracht.

Dit oordeel komt er dus op neer, dat op een korting van 50% slechts kan worden aanspraak kan worden gemaakt als het omzetverlies 100% is.

Een stuk zuiniger was de kantonrechter in Nijmegen in zijn kortgedingvonnis van 2 februari 2021. Hij kwam uit op een vermindering van de huur met 25% over de periode van verplichte sluiting van de horeca. Daarbij werd onder meer rekening gehouden met de compensaties uit TVL-regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten) waarop de betreffende horeca-ondernemer aanspraak kon maken.

Dus?

Dus weten we nu dat verschillende rechters eensluidend denken over de vraag of het omzetverlies van ondernemers gedeeltelijk op hun verhuurders kan worden afgewenteld in de vorm van een huurkorting: dat kan! Maar vooralsnog is niet helemaal duidelijk hoe hoog de korting is waarop aanspraak kan worden gemaakt.